Ako prodajete

  • procjena vrijednosti nekretnine i po potrebi, ciljne grupe kupca
  • pravimo strategiju marketinga i prodaje
  • potencijalnim kupcima organiziramo razgledanje nekretnine
  • organiziramo i vodimo pregovore prilikom sklapanja pravnog posla – prodaje
  • po potrebi vršimo provjeru sposobnosti kupca da ispuni ugovor
  • sastavljamo prodajni ugovor
  • po potrebi, radi uređivanja pravnog stanja, izvodimo upravne ili sudske postupke, ako je to potrebno, za početak prodaje
  • vodimo primopredaju nekretnine, sastavljamo zapisnik o primopredaju i vršimo prijepis komunalnih priključaka